תעמולת בחירות באינטרנט – רשימה ביבליוגרפית

רשימה ביבליוגרפית

זהו פרק מתוך "תעמולת בחירות באינטרנט ובתנאים של טכנולוגיה משתנה", עבודת גמר לתואר מוסמך במשפטים מאת תומר טרבס בהנחיית פרופ' דפנה ברק-ארז (2003). להבנת ההקשר, אנא התחילו את הקריאה כאן: תעמולת בחירות באינטרנט.

6.1 חקיקה

6.1.1 חקיקה ישראלית

1.         חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט – 1959, לרבות החוקים המתקנים, הצעות החוק והדיונים בכנסת, כפי שמפורט בהרחבה בהערות השוליים בגוף העבודה.

2.         כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (הגשת בקשות, הקצאת זמן ותעריפים לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות), תשנ"ח – 1998.

3.         כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות), תשנ"ח – 1998.

4.         חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט – 1969.

5.         כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), תשנ"ב – 1992.

6.         תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), תשס"ב – 2002.

7.         חוק חתימה אלקטרונית, תשס"א – 2001.

8.         תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), תשס"ב – 2001.

9.         חוק יסודות המשפט, תש"ם – 1980.

10.        חוק מימון מפלגות, תשל"ג – 1973.

11.        הנחיות מימון מפלגות (ניהול ענייניה הכספיים של סיעה), תשל"ח – 1978.

12.        הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג – 1973.

13.        הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג – 1973.

14.        חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1976.

15.        תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו – 1976.

16.        חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968.

17.        חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה – 1965.

18.        חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג – 1993.

19.        חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו, תש"ן – 1990, ובפרט חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון מס' 8) (ביטול שידורי תעמולת בחירות ברדיו), תשנ"ו – 1996.

6.1.2 חקיקה זרה

6.1.2.1 קנדה

1.         Canada Elections Act [R.S., c.14 (1st Supp.), s.1.]

6.1.2.2 בריטניה

1.         The Broadcasting Act 1990

2.         The Data Protection Act 1998

3.         The Elections Publications Act 2001

4.         The Political Parties, Elections and Referendums Act 2000

5.         The Representation of the People Act 1983

6.1.2.3 איחוד אירופי

הדירקטיבה בעניין חשבוניות מס אלקטרוניות, ניתנת לעיון באתר האיחוד האירופי בכתובת: http://europa.eu.int.

6.2 פסיקה

6.2.1 פסיקה ישראלית

1.         ע"א 3414/93 און נ' מעלי בורסת היהלומים, פ"ד מט (3) 196.

2.         ת"א (כ"ס) 7830/99 בורוכוב נ' פורן (טרם פורסם, 14.7.02).

3.         ק"פ (ק"ג) 145/00 ויסמן נ' גולן (טרם פורסם, 16.10.01).

4.         בג"ץ 869/92 ו- 931/92 זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה- 13, פ"ד מו (2) 692.

5.         בג"ץ 6396/96 זקין נ' ראש עיריית באר-שבע, פ"ד נג (3) 289.

6.         ע"א 294/91 חברה קדישא גחש"א נ' קסטנבאום, פ"ד מו (2) 464.

7.         בג"צ 4804/94 חברת סטיישן פילם נ' המועצה לביקורת פ"ד נ (5) 661.

8.         בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" נ' שר הפנים, פ"ד ז 871.

9.         בג"ץ 5016/96 חורב נ' שר התחבורה, פ"ד נא (4) 1, 49.

10.        בג"ץ 212/03 חרות התנועה הלאומית נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד נז (1) 750.

11.        בש"א 884/02, ת"א (ת"א) 566/02 לנדאו נ' חסון (טרם פורסם, 1.5.02).

12.        ה"פ 810/01 לשכת עורכי הדין נ' בן-דוד תק-מח 2003 (3), 1989.

13.        ת.א. (ת"א) 1627/01 מ.ש. מגניטקס בע"מ נ' דיסקופי (ישראל) בע"מ תק-מח 2001(2), 4238.

14.        ע"פ 70868/00 מדינת ישראל נ' אלעד בן יוסף ברוך תק-מח 2002 (2), 1269.

15.        ת"פ (ת"א) 010334/00 מדינת ישראל נ' טל פודים (טרם פורסם, מיום 13.3.2001).

16.        ע"פ 70571/01 מדינת ישראל נ' טל פודים תק-מח 2002 (1), 5610.

17.        רע"פ 5729/02 טל פודים נ' מדינת ישראל, תק-על 2002 (2), 1049.

18.        בג"ץ 4212/91 המוסד החינוכי הממלכתי דתי בית רבקה נ' הסוכנות היהודית, פ"ד מז (2) 661.

19.        תר"מ (נצ') 1/98 מוסקוביץ נ' ראש עיריית צפת (טרם פורסם, מיום 26.5.98).

20.        בג"ץ 731/86 מיקרו דף נ' חברת החשמל לישראל, פ"ד מא (2) 449.

21.        תב"מ 23/2001 סיעת ישראל אחת נ' "אינטרנט מעריב" פ"ד נה (3) 174.

22.        תב"כ 1/93 סיעת צומת נ' ממשלת ישראל, פ"ד מז (3) 353, 358.

23.        תב"מ 16/01 סיעת ש"ס נ' ח"כ אופיר פינס-פז, פ"ד נה (3) 159.

24.        בג"ץ 606/93 קידום יזמות ומו"לות נ' רשות השידור, פ"ד מח (2) 1.

25.        בג"צ 372/84 קלופפר-נוה נ' שר החינוך והתרבות, פ"ד לח (3) 233.

6.2.1 פסיקה זרה

6.2.1.1 ארה"ב

1.         Abrams v. United States 250 U.S. 616, 630 (1919).

2.         Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson 343 U.S. 495 (1952).

3.         Mutual Film Corp. v. Industrial Communication 236 U.S. 230 (1915).

4.         Reno v. American Civil Liberties Union 521 U.S. 844 (1997).

6.2.1.2 קנדה

1.         Weiss v. Sawyer(C37351, Sep. 19, 2002).

ניתן לעיון באתר בית המשפט של אונטריו בכתובת:

 http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/2002/september/weissC37351.pdf.

6.3 מאמרים

6.3.1 מאמרים ישראליים

1.         ש' אלמוג "סיפורים אובדים ברשת – אינטרנט, נרטיב ומשפט" משפט וממשל ו (תשס"ג) 357.

2.         נ' אלקין-קורן "המתווכים החדשים "בכיכר השוק" הווירטואלית" משפט וממשל ו (תשס"ג) 381.

3.         מ' ד' בירנהק "אתיקה עיתונאית ברשת: על הסדרה פרטית, חופש העיתונות, כוח ותחרות" פתוּ"ח (גיליון מס' 5, אוגוסט 2003) 16.

4.         מ' ד' בירנהק "החופש לגלוש בספריות ציבוריות" משפט וממשל ו (תשס"ג) 421.

5.         י' בלנק "טכנולוגיה וגבולות האנושי: גבולות מקומיים וטכנולוגיה", במסגרת הספר טכנולוגיות של צדק – משפט, מדע וחברה (ש' לביא עורך, תשס"ג) 123.

6.         א' בנדור "חופש הביטוי מעל לוחות-המודעות" משפטים יז (תשמ"ז) 187.

7.         א' ברק "המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה" משפטים כז (תשנ"ז) 223.

8.         ד' ברק-ארז "תאגידים ציבוריים" עיוני משפט יט (תשנ"ה) 273.

9.         מ' דויטש "חוק עוולות מסחריות תשנ"ט – 1999 – הגינות בתחרות וסודות מסחר" הפרקליט מה (תש"ס) 128.

10.        א' דיין-אורבך "המודל הדמוקרטי של חופש הביטוי" עיוני משפט כ (תשנ"ז) 377.

11.        י' קרניאל "חופש הביטוי באינטרנט" עלי משפט 1 (תש"ס) 163.

12.        ג' פסח "הבסיס העיוני של חופש הביטוי ומעמדה המשפטי של העיתונות" משפטים לא (תשס"א) 895.

6.3.2 מאמרים זרים

1.         C. Ballinger & S. Coleman “Electoral Law and the Internet: Some Issues Considered” (March 2001) by the Hansard Society; available at http://www.hansardsociety.org.uk.

2.         M. Bassik “The Effectiveness of Political Advertising in the Internet” (2001); available at http://www.domesticpolicy.com/index.html.

3.         S. Bentivegna “E-campaigning in the 2001 Italy's Election” (University of Rome “La Sapienza”, 2002), Prepared for the American Political Science Association 2002 Annual Meeting; available at

http://apsaproceedings.cup.org/Site/papers/038/038011Bentivegna.pdf.

4.         P. Cain, J. Crabtree, D. Jellinek & T. Steinberg “VoxPolitics Primer – how to use the Internet effectively, securely, and legally in election campaigns” (April 2001) 16; available at http://www.voxpolitics.com.

5.         M. Coleman “Domain Name Piracy and Privacy: Do Federal Election Regulations Offer a Solution?” 19 Yale L. & Pol’y Rev. (2000) 235.

6.         O. Fiss “Symposium: Emerging Media Technologies and the First Amendment: In Search of a new Paradigm” 104 Yale L.J. (1995) 1613.

7.         E. Garrett “Symposium: Political Intermediaries and the Internet ‘Revolution’” 34 Loy. L.A. L. Rev. (2001) 1055.

8.         R. Gigson, W. Lusoli & S. Ward “UK Political Participation Online – The Public Response” European Studies Research Institute (University of Salford, 2001) 5; available at http://www.esri.salford.ac.uk.

9.         R. Gigson, M. Margolis, D. Resnick & S. Ward “Election Campaigning on the WWW in the US and UK: A Comparative Analysis” (University of Salford, 2001); available at http://www.esri.salford.ac.uk.

10.       S. C. Jacques “Comment: Reno v. ACLU: Insulating the Internet, the First Amendment, and the Marketplace of Ideas” 46 AM. U. L. Rev. (1997) 1945.

11.       T. G. Krattenmaker & L. A. Powe, Jr. “Converging First Amendment Principles for Converging Communications Media” 104 Yale L.J. (1995) 1719.

12.       K. E. Larson “Cast your ballot.com – Fulfill Your Civic Duty over the Internet” 27 Wm. Mitchell L. Rev. (2001) 1797.

13.       L. Lessig “The Path of Cyberlaw” 104 Yale L.J. (1995) 1743.

14.       D. Morris “Symposium: Direct Democracy and the Internet” 34 Loy. L.A. L. Rev. (2001) 1033.

15.       J. H. Oram “Will the Real Candidate Please Stand Up? – Political Parody on the Internet” 5 J. Intell. Prop. L. (1998) 467.

16.       C. E. Sheppard “Cyberpoliticking” 4 CommLaw Conspectus (1996) 129.

17.       M. Sükösd & E. Dányi “Viral Political Marketing: M-Politics in the Making – Mobile text message (SMS) and E-Mail in the 2002 Hungarian Election Campaign” (2002); available at http://www.axelero.hu .

18.       L. H. Tribe “The Constitution in Cyberspace: Law and Liberty beyond the Electronic Frontier” Address at the First Conference on Computers, Freedom & Privacy (26.5.1991); available at http://www.cpsr.org.

19.       W. B. Turner “The First Amendment and the Internet” First Annual Internet Law Institute 33 (New York, 1997).

20.       R. Z. Watts “Independent Expenditures on the Internet: Federal Election Law and Political Speech on the World Wide Web” 8 CommLaw Conspectus (2000) 149.

21.       B. Weyhe “Hot Season for E-Politics in France” PoliticsOnline; at http://www.politicsonline.com/pol2000/specailreports/frenchelections2002.

6.4 ספרות

6.4.1 ספרות ישראלית

1.         א' ברק פרשנות במשפט – תורת הפרשנות הכללית (תשנ"ג, כרך א).

2.         א' ברק פרשנות במשפט – פרשנות החקיקה (תשנ"ג, כרך ב).

3.         ש' לביא (עורך) טכנולוגיות של צדק – משפט, מדע וחברה (תשס"ג).

4.         נ' קוזלובסקי המחשב וההליך המשפטי – ראיות אלקטרוניות וסדרי-דין (תשס"א).

5.         י' קרניאל דיני התקשורת המסחרית (תשס"ג).

6.4.2 ספרות זרה

1.         G. Browning Electronic Democracy – Using The Internet To Transform American Politics (2nd ed., Medford, 2002).

2.         A. Corrado & C. M. Firestone, eds. Elections in Cyberspace: Toward a New Era in American Politics (Washington D.C., The Aspen Institute, 1996).

3.         R. Davis The Web of Politics – The Internet’s Impact on the American Political System (Oxford, 1999).

4.         B. Greenman, K. Miller & M. Wolff Netvote: Follow the 1996 Campaign Online! (1996).

5.         K. A. Hill & J. E. Hughes Cyberpolitics – Citizen Activism in the Age of the Internet (Oxford, 1998).

6.         I. de Sola Pool Technologies Without Boundaries (Cambridge, Mass., Harvard University Press, ed. by E. M. Noam, 1990).

7.         C. R. Sunstein Republic.Com (Princeton, 2002).

8.         “Online Campaigning 2002: A Primer” Institute for Politics Democracy & The Internet, The George Washington University; available at http://www.ipdi.org.

9.         The Hansard Society, Edited by S. Coleman 2001: Cyber Space Odyssey – The internet in the UK election (July 2001); available at http://www.hansardsociety.org.uk; including:

–  S. Coleman “The 2001 election and the future of e-politics”.

–  M. Pack “View from the parties: the Liberal Democrats”.

6.5 עיתונות

6.5.1 עיתונות ישראלית

1.         גדעון אלון "ראיון: שופט ביהמ"ש העליון אליהו מצא – הגיעה השעה לבטל האיסור בחוק לשדר תעמולה ב- 60 הימים שלפני הבחירות" הלשכה – בטאון לשכת עורכי הדין (גליון מספר 49, אוגוסט 1999) 5.

2.         צבי אלוש "בקרוב – אתר אינטרנט לש"ס" ynet 5.12.02.

3.         אריאלה באייר "פופוליטיקה וירטואלית – תעמולת בחירות באינטרנט" אותות – ירחון לפרסום שיווק ותקשורת המונים (מס' 191, מאי 1996) 14-16.

4.         ענת באלינט "חוקרים ממליצים לשנות את חוק תעמולת הבחירות" הארץ 26.2.03.

5.         אבי בליזובסקי "מחשב מדבר אל מחשב"  InformationWeek  24.12.01.

6.         משה גורלי "מתי, אם בכלל, צריך לסתום למישהו את הפה" הארץ 21.1.03.

7.         יובל דרור "משפט ואינטרנט / מדוע חרד שופט בית המשפט העליון, מישאל חשין, מהשפעת הרשת; כמו מחלה שאין לנו תרופה נגדה" הארץ 14.3.01.

8.         יובל דרור "באינטרנט תעמולת הבחירות דווקא חוקית" הארץ 11.12.02.

9.         יואב יצחק "השופט מישאל חשין מחק בקשת ש"ס לאסור על פינס להתארח בצ'ט מעריב" חדשות מחלקה ראשונה 29.1.01; פורסם באתר האינטרנט בכתובת: http://www.nfc.co.il.

10.        ענת כהן "מסע תעמולה בלי אינטרנט? אין דבר כזה" גלובס 19.5.97.

11.        הדס מגן "אהרן ברק: העיתון אינו רק נכס פרטי, אלא גם נכס ציבורי ונאמן של הציבור" גלובס 13.6.01.

12.        גל מור "מצעד האתרים הפוליטיים 2003" ynet 14.11.02.

13.        גל מור "המפלגות גילו את הגולשים" ynet 13.12.02.

14.        חיים רביה "השופט מישאל חשין: להתאים את החוק לעידן המידע והאינטרנט" גלובס 31.1.01.

15.        חיים רביה "אתר = עיתון?" גלובס 6.11.01.

6.5.2 עיתונות זרה

1.         A. Creed “Singapore lays down the law on E-Campaigning” Newsbytes 22.10.01.

2.         Paul Festa “Bush signs e-government bill” cnet 17.12.2002; available at http://news.com.com/2102-1023-978297.html.

3.         J. Geraghty “Senators Stymied by Web Restrictions” Washington Post 14.10.02.

4.         W. B. Turner “What Part of “No Law” Don’t You Understand?” WIRED March 1996.

6.6 שונות

1.         מעקב אחר אבני הדרך בהתפתחות תעמולת הבחירות באינטרנט נערך על ידי ארגון Politics Online תחת הכותרת “Political Milestones on the Internet”, ומפורסם בכתובת:

http://www.politicsonline.com/pol2000/politicalfirsts.asp.

2.         "בחירות באינטרנט – בעד ונגד" – מסמך שפורסם בחודש פברואר 2001 מטעם אגף החשב הכללי במשרד האוצר באתר טכנולוגיות המידע הממשלתי בכתובת: http://www.itpolicy.gov.il.

3.         מסמך רקע של מרכז המחקר והמידע בכנסת: "גבולות חופש הביטוי ואמצעי אכיפת החוק בהקשר לשימוש באינטרנט" (מיום 7.5.01), הניתן לעיון באתר הכנסת: http://www.knesset.gov.il.

4.         דו"ח הוועדה המשותפת לרשויות מס הכנסה ומס ערך מוסף, שמטרתה הייתה לבחון את השינויים הנדרשים בהוראות ניהול ספרים לאור מאפייניו של המסחר האלקטרוני וכן לבחון האם יש מקום להתיר את השימוש במסמכים אלקטרוניים, וביניהם חשבוניות אלקטרוניות, אשר הוגש ביום 19.5.02 לראשי רשויות המס, אך לא פורסם.

5.         כללי רישום שמות המתחם בעלי הסיומת הישראלית "il", המפורסמים באתר איגוד האינטרנט הישראלי http://www.isoc.org.il.

6.         מסמכים מטעם ועדת הבחירות האמריקאית – Federal Elections Commission (FEC), הניתנים לעיון באתר הוועדה: http://www.fec.gov, לרבות:

  • Notice of Inquiry 64 FR 60360 (5.11.99).
  • Federal Elections Commission Advisory Opinion Number 1999-17 (10.11.99).
  • Proposed Rules 66 FR 50358 (3.10.01).

7.         פרסומי ועדת הבחירות הבריטית – Electoral Comission, הניתנים לעיון באתר הוועדה http://www.electoralcommission.org.uk, לרבות:

  • “Regulation of Online Campaigns 2001-2002 – Discussion Paper” (March 2002).
  • “The Implications of Online Campaigns – Consultation Paper” (September 2002).
  • “Party Political Broadcasting: Report and Recommendations” (January 2003).
  • “Online Election Campaigns – Report and Recommendations” (April 2003).

8.         Council of Europe: “Declaration on freedom of communication on the Internet” (Strasbourg, 28.5.2003), available at http://www.coe.int.

* כל אתרי האינטרנט המאוזכרים בעבודה זו נבדקו בספטמבר 2003.

זהו פרק מתוך "תעמולת בחירות באינטרנט ובתנאים של טכנולוגיה משתנה", עבודת גמר לתואר מוסמך במשפטים מאת תומר טרבס בהנחיית פרופ' דפנה ברק-ארז (2003). להבנת ההקשר ולקישורים ליתר הפרקים, אנא פנו לעמוד המבוא כאן: תעמולת בחירות באינטרנט.

השאר תגובה